รมว.ศึกษาธิการ แจงเหตุลดงบประมาณหนังสือเรียน

รมว.ศึกษาธิการ แจงเหตุลดงบประมาณหนังสือเรียน

ผู้รายงานข่าวเสนอว่า ตามที่สำนักงบประมาณได้ปรับลดงบประมาณค่าใช้สอยประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยปรับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในแต่ละสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)อาทิเช่น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีงบประมาณ 2560 อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 ก็ปรับลดลงเหลืออุดหนุนค่าหนังสือเรียน 500 บาท ต่อคนต่อเทอม เป็นต้น

ซึ่งงบประมาณดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนต้องนำมาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แต่เนื่องมาจากเม็ดเงินลดลงปริมาณมากจึงทำให้สถานที่เรียนต้องเรียกเก็บเงินค่าหนังสือเรียนเพิ่มจากเด็กนักเรียนมากกว่าเดิม โดยเหตุนี้กระทบกับเด็กนักศึกษาทุกสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ บอกว่า ปีงบประมาณ 2560 เป็นปีกแรกที่ ศธ.พิสูจน์โครงการหนังสือยิมเรียนตั้งแต่ระบบการให้ยืม

การคืนหนังสือเรียน การดำเนินงานหนังสือเรียน พร้อมกับการเก็บหนังสือเรียน โดยในการทดลองระบบหนังสือยืมเรียน ในปีการศึกษา 2560-2561 ได้เผยแล้วว่า นักศึกษายังคงได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนตามอัตราเดิม แต่เพราะว่าทางสำนักงบประมาณเข้าใจผิดจึงได้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง แต่ที่ผ่านมาตนก็ได้หารือกับทางสำนักงบประมาณแล้ว พร้อมด้วยทางสำนักงบประมาณก็บอกว่า จะคืนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่ปรับลดไปให้แก่ทุกสังกัด ด้วยเหตุนั้นจึงไม่ต้องกังวลใจพร้อมกับไม่มีอะไรน่าวิตก