ศธ.พร้อมลุยปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

ศธ.พร้อมลุยปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

ศธ.พร้อมลุยปฏิรูปการศึกษาคนพิการ ครั้นวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บอกกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเรียนสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าวข้างต้น จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดความคิดเห็นว่า คนพิการศึกษาเล่าเรียนตลอดชีวิตอย่างมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่เยี่ยมยอด ด้วยวิถีพอเพียง

โดยมียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาพร้อมกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง ยกสถานภาพคุณภาพพร้อมด้วยกฏเกณฑ์การเรียนรู้พิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ ขยายระบบเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมด้วยการสื่อสารรองการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพร้อมทั้งขยายนวัตกรรมพร้อมด้วยองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตพร้อมด้วยพัฒนาพร้อมทั้งจัดระบบบริหารงานงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ ปฏิรูปศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบงบประมาณ พร้อมทั้งทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

พร้อมทั้งปรับปรุงระบบปกครองจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนปฏิบัติให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่า การเล่าเรียนสำหรับคนพิการ การเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พร้อมกับการเรียนรู้สำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามกลุ่มนี้ ต่อไปจะต้องมีการใช้คำนิยามที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้เสนอว่า ต่อไปอาจจะต้องใช้คำว่า การเรียนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จำเป็นพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ในช่วงเวลานี้ อยู่ในระหว่างการพัฒนาการเล่าเรียน

ด้วยเหตุนั้น คงต้องถือโอกาส ผันแปรการจัดการศึกษาสำหรับ สามกลุ่มนี้ โดยประสงค์เจาะเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนพิการ พร้อมกับกลุ่มผู้ที่มีประสิทธิภาพพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาส ให้แยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้สำหรับผู้มีความหวังจำเป็นพิเศษ โดยมีเลขาธิการสกศ. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒด้านการเล่าเรียนพิเศษ พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นผู้ชี้ขาด “การบริหารงานของคณะกรรมการฯชุดนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พร้อมทั้งคนที่มีความรอบรู้พิเศษ ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยให้นึกตรองในเรื่องโครงสร้างการดำเนินการจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยว่า ต่อไปควรจะมีหน่วยงานขึ้นมาหรือเปล่า หน่วยงานนี้จะปฏิบัติภารกิจเป็นหน่วยกระทำ หรือหน่วยสนับสนุน หรือหน่วยดูแลกำหนด พร้อมกับควรจะเป็นหน่วยงานในกับกับ หรือพึงเป็นหน่วยงานอิสระ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะต้องคิดงานเป็น 2 ระยะ โดย 2 เดือนแรกจะต้องได้ข้อสรุปเพื่อจะนำเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อจะการปรับปรุงการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา กับระยะที่ 2 คือ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนึกตรองต่อไป” นายชัยพฤกษ์พูด