บริษัท แมคเคนซี่ ชี้ไทยควรปฏิรูปการศึกษา

ฝั่งผู้เชี่ยวชาญบริษัท แมคเคนซี่ ชี้ประเทศไทยควร ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาครู และเลือกสรร ผอ.รร.ที่มีศักยภาพ ณ การประชุมวิชาการเรื่อง “บริบทการศึกษานานาชาติ สู่การปฏิรูปการศึกษาไทย” โดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดย 10 ข้อที่ควรปฏิรูปดังนี้

1.กำหนดความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมาย
2.มีต้นแบบการเปลี่ยนแปลง
3.การจัดสรรงบประมาณรองรับปฏิรูป
4.สร้างแผนปฏิรูปตามช่วงเวลา
5.มีหน่วยเสนาธิการติดตามประเมินผล
6.ใช้กระบวนการแทรกแซงทั้งเชิงสนับสนุนและบังคับ
7.ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
8.เสริมสร้างสมรรถนะการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ
9.สื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10.สร้างการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

โดย บริษัท McKinsey & Company ซึ่งได้มีการหารือถึงทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยใน 3 ประเด็น ดังนี้

1.บทเรียนการปฏิรูปการศึกษาหรือการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก
2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.ทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยว่าควรพัฒนาในรูป

ทั้งนี้ บริษัท แมคเคนซี่ ยังกล่าวอีกว่าหากต้องการให้ประเทศไทยมีการศึกษาที่ดีขึ้นจะต้องพัฒนาครู เพราะหากคุณภาพครูสูงขึ้นก็จะทำให้คุณภาพเด็กดีขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นตามไปด้วย เพื่อวางกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” เลขาฯ สกศ.กล่าว.

ข่าวการศึกษา 2560